if(typeof ts3v == "undefined") { ts3v = new Array(); } ts3v[958835] = "REG ID 958835not found"; if(typeof ts3v_serverinfo == "undefined") { ts3v_serverinfo = new Array(); } if(typeof ts3v_fillFields == "function") { ts3v_fillFields(958835); }